עבודה נדרשת (מועדפת באחריות המוסד לביטוח לאומי)

מענק לחייל משוחרר שעבד בעבודה נדרשת

שירות זה מאפשר לחיילים משוחררים משירות חובה או למי שסיימו שירות לאומי של 24 חודשים, ועבדו במשך שישה חודשים מלאים בעבודה נדרשת, לקבל מענק חד פעמי מביטוח לאומי. 

תנאים לקבלת המענק

 חיילים משוחררים משירות חובה, או מי שסיימו שירות לאומי או אזרחי של 24 חודשים (נשים שהפסיקו את השירות לרגל נישואים, זכאיות למענק בתנאי שהשלימו שישה חודשי שירות לפחות ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות).

מי שעבדו במשך שישה חודשים מלאים (רצופים או לא, במהלך 24 חודשים מיום השחרור) בעבודה נדרשת. 

זכאים לדמי אבטלה (נדרש רק ממי שהתחיל לעבוד בעבודה הנדרשת לאחר שחלפה שנה מיום השחרור.(

מי שעבדו במשרה מלאה, על פי הנהוג בענף שבו הם עובדים.

 שיעורי המענק

סכום המענק המלא למי שהשלים תקופת עבודה המזכה במענק -  9,577 ₪ (החל מתאריך 01.01.2018(

זכאות למענק חלקי לעובדים ב"עבודה מועדפת"

העובדים פחות משישה חודשים מלאים יתכן ויהיו זכאים בתנאים מסוימים למענק חלקי, אם עבדו בעבודה המוגדרת כעבודה מועדפת לפי הפירוט להלן: 

עובדים בעבודה המוכרת כעבודה נדרשת, שנקבעה כלא-מתאימה להם מבחינת המקצוע או המרחק, שעבדו לפחות 25 ימי עבודה רצופים במהלך 21 החודשים הראשונים ממועד השחרור, או שלושה חודשים רצופים בין החודש ה-22 לחודש ה-24 ממועד השחרור משירות חובה.

זכאים לדמי אבטלה (נדרש ממי שהתחיל לעבוד בעבודה מועדפת לאחר שחלפה שנה מהשחרור).

שיעור המענק החלקי

• המענק החלקי יחושב באופן יחסי למספר ימי העבודה בעבודה המועדפת.

• חיילים משוחררים שעבדו בחקלאות 4 חודשים בלבד, יקבלו מענק חלקי –  6,385 ₪ (החל ב- 01.01.2018).

מה צריך לצרף?

צילום תעודת שחרור מצה"ל או מסמך אחר מן הצבא, המעיד על מועד סיום שירות החובה, או אישור על תקופת שירות לאומי או אזרחי בהתנדבות.

אישורי מעסיקים על סוג, מקום, תקופת העבודה ושכר, בציון מספר ימי העבודה בכל אחד מחודשי העבודה. 

חיילים משוחררים שמתחילים לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 12 חודשים מיום שחרורם משירות חובה, צריכים להמציא צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שבה עבדו בשנה וחצי שקדמה לתחילת העבודה הנדרשת או המועדפת. ​

מקרים בהם לא ישולם מענק

מי שהתחילו לעבוד בעבודה הנדרשת רק בשנה השנייה לאחר השחרור, ולא צברו בשנה הראשונה את מספר החודשים הדרוש לזכאות לדמי אבטלה. כלומר, לא היו זכאים לדמי אבטלה ביום תחילת עבודתם הנדרשת.

מי שהתחילו לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 24 חודשים מיום שחרורם משירות סדיר.

לא עבדו בסוגי העבודות ובמקומות העבודה המוכרים בחוק כעבודה נדרשת. במקרה של ספק, האם העבודה נחשבת כעבודה נדרשת, מומלץ לבדוק את הדבר, בסניף הביטוח הלאומי, הקרוב למקום המגורים. 

מי שהגישו את התביעה למענק באיחור. ניתן להגיש את התביעה למענק לאחר סיום 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-42 חודשים מיום השחרור מהשירות הצבאי הסדיר.

להגשת הבקשה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

מלאו את הפרטים הבאים ואנחנו נחזור אליכם